Меѓународен Балкански Универзитет

Клиент: Меѓународен Балкански Универзитет
Локација: Скопје
Површина: 27.500 м2
Услуга:
1. Техничко одржување
2. Одржување на хигиена
Година: 2018-2019