Кариера

Отворени позиции

Одговорности и задачи:

 • Самостојно раководење со тим за изведба на системи за греење, ладење и вентилација на објекти;
 • Планирање и координација на работни активности, нормирање на секој тим и следење на ефикасноста на секој работен тим согласно однапред зададена динамика;
 • Изготвување на извештаи од областа во зададени рокови;
 • Способност за самостојно организирање и планирање на материјал;
 • Обезбедување на непречено функционирање на објекти;
 • Проектен Менаџер на објекти во изградба и објекти за техничко одржување и водење на градежни книги;
 • Комуникација со инвеститорот, изработка на основни и дополнителни понуди и друг вид на извештаи;

Потребни квалификации:

 • Образование-Машински факултет,насока термичко инженерство;
 • Работно искуство-Минимум 5 години работно искуство на иста или слична позиција;
 • Задолжително познавање на англиски јазик;
 • Работа на компјутер( MS Office,CAD CAM, AutoCad);
 • Искуство со работа на проекти/проектен менаџер;
 • Пожелно поседување лиценца А или Б за изведба;

Личен профил:

 • Способност за самостојна и тимска работа, и работа под притисок;
 • Високо развиени комуникациски и организациони вештини;
 • Одлични аналитички способности;
 • Професионален и позитивен однос;

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата “Машински Инженер за Изведба”.

 

Потребни квалификации:

 • Средно стручно образование;
 • Општи технички познавања;
 • Познавање на материјалите, алатот;
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција;
 • Возачка дозвола Б категорија

Опис на работата:

 • Изведба на преградни ѕидови од гипскартон, глетување и молерај;
 • Санација на ѕидови со стружење, глетување и молерај;
 • Извршување на други технички работни задачи по потреба;

Дополнителни критериуми:

 • Обврска за придржување кон безбедносните прописи и прописите поврзани со заштита при работа;
 • Сериозен пристап кон зададените задачи;
 • Подготвеност за работа под притисок и кратки рокови;
 • Лојалност, доверливост, чесност , професионалност, ефикасност и флексибилност;
 • Спремност за работа надвор од Скопје – без преспивање

Што нудиме:

 • мотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • полно работно време од пон-пет 07:30-15:30;
 • колективно осигурување од несреќа;
 • платени дополнителни часови прекувремено;
 • годишен одмор;
 • можност за напредување во кариера;
 • избор на рачен алат по желба

 

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата МОЛЕР/ГИПСАР.

ЗАВАРУВАЧ

Работни задачи:

 • Познавање на процесот на заварување со цел избегнување на било какви девијации и дилатации на материјалите;
 • Изведување на заварени споеви соелектро или автогено заварување;
 • Работа со аголни брусалици, со цел припрема на заварените споеви, дупчалка и гасен пламен;
 • Монтажа на опрема за греење и ладење;

Потребни квалификации:

 • Завршено средно образование од техничките струки;
 • Претходно работно искуство во областа на електро или автогено заварување, познавање на двата типа заварување ќе се смета за предност;
 • Поседување на А тест за заварување ќе се смета за предност;
 • Искуство во монтажа на опрема за греење и ладење ќе се смета за предност;
 • Работење по упатства од техничка документација и упатства на непосредниот раководител;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;
 • Возачка дозвола (Б) Категорија

 

ПОМОШНИК ЗАВАРУВАЧ

 

Потребни квалификации:

 • Завршено средно стручно образование;
 • Претходно работно искуство во истата област ќе се смета за предност;
 • Работа со аголни брусалици, со цел припрема на заварените споеви;
 • Поседување на возачка дозвола (Б) Категорија ќе се смета за предност;

Што нудиме:        

 • Mотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • Регрес за годишен одмор;
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Колективно осигурување од несреќа;
 • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk со задолжителна назнака на апликацијата ЗАВАРУВАЧ или ПОМОШНИК ЗАВАРУВАЧ.

Потребни квалификации:

 • Средно стручно образование;
 • Соодветни технички познавања од областа;
 • Практично познавање на HVAC системи за деловни и индустриски објекти;
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција;
 • Возачка дозвола Б категорија.

 Опис на работата: 

 • Изведба (монтажа) и сервисирање на VRV системи;
 • Монтажа на сплит системи;
 • Монтажа и сервис на топлински пумпи – претходно обезбедуваме соодветна обука;
 • Редовно одржување и проверка на сплит системи, следење, дијагностицирање и отстранување на настанатите дефекти;
 • Евиденција за извршените поправки и потрошениот материјал и достава на извештаи до претпоставен;
 • Спецификација на потребен материјал за набавка;

 Дополнителни критериуми:

 • Обврска за придржување кон безбедносните прописи и прописите поврзани со заштита при работа;
 • Сериозен пристап кон зададените задачи;
 • Подготвеност за работа под притисок и кратки рокови;
 • Лојалност, доверливост, чесност , професионалност, ефикасност и флексибилност;
 • Спремност за работа надвор од Скопје – без преспивање;

Што нудиме:

 • мотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • полно работно време од пон-пет 07:30-15:30;
 • колективно осигурување од несреќа;
 • платени дополнителни часови прекувремено;
 • платен годишен одмор;
 • можност за напредување во кариера;
 • избор на рачен алат по желба;

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата ФРИГОТЕХНИЧАР – ИНСТАЛАТЕР, СЕРВИСЕР

Потребни квалификации:

 • Средно стручно образование;
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета за предност;
 • Возачка дозвола Б категорија;

Опис на работата:

 • Монтирање, сервисирање и одржување на уреди за климатизација, греење и ладење;

Што нудиме:

 • мотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • полно работно време од пон-пет 07:30-15:30;
 • колективно осигурување од несреќа;
 • платени дополнителни часови  прекувремено;
 • можност за напредување во кариера;
 • избор на рачен алат по желба;

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата ПОМОШНИК НА ФРИГОТЕХНИЧАР – ИНСТАЛАТЕР, СЕРВИСЕР

Потребни квалификации:

 • Средно стручно образование;
 • Општи технички познавања ( електрика, водовод и секаков вид дефекти);
 • Практично познавање на електрични системи за згради и индустриски објекти;
 • Познавање на слабо-струјни електрични инсталации во згради и индустриски објекти;
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција;
 • Возачка дозвола Б категорија.

Опис на работата:

 • Детекција на дефекти и отстранување на истите;
 • Редовно одржување и проверка на електрични системи;
 • Отстранување на дефекти на електрична инсталација;
 • Работа со електричен и рачен алат;
 • Евиденција за извршените поправки и потрошениот материјал и достава на извештаи до претпоставен;
 • Спецификација на потребен материјал за набавка;
 • Превземање на превентивни мерки и навремено реагирање за избегнување на дефекти и непречено одвивање на работата;
 • Поддршка во одржување на системи за ладење и греење;
 • Одржување на водоводна инсталација;
 • Браварски работи;
 • Столаро – занатски работи;
 • Извршување на други технички работни задачи по потреба.

Што нудиме:

 • Мотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • Полно работно време од пон-пет 07:30-15:30;
 • Колективно осигурување од несреќа;
 • Платени дополнителни часови прекувремено;
 • Платен годишен одмор;
 • Можност за напредување во кариера;
 • Избор на рачен алат по желба.

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата ХАУСМАЈСТОР.

Потребни квалификации:

 • Средна стручна спрема;
 • Минимум 3 (три) години на работно искуство;
 • Возачка дозвола од минимум Б категорија;

Опис на работата:

 • електроинсталации во деловни објекти и приватни имоти (при адаптација или реконструкција);
 • хаусмајсторски поправки и отклонување на дефекти и испитување на инсталации;
 • полагање на кабли и поврзување на опрема;
 • фина монтажа на расвета, прекинувачи, приклучоци, системи за контрола на пристап и домофони;
 • монтажа на кабелски регали – ќе се смета за предност;
 • монтирање на разводни ормани и спојување на истите – ќе се смета за предност;
 • други електромонтажни работи.

Дополнителни критериуми:

 • обврска за придржување кон безбедносните прописи и прописите поврзани со заштита при работа;
 • способност на читање на електроинсталациски планови (шеми) – ќе се смета за предност;
 • спремност за работа надвор од Скопје – без преспивање.

Што нудиме:

 • мотивирачка атмосфера и плата по договор;
 • полно работно време од пон-пет 07:30-15:30;
 • колективно осигурување од несреќа;
 • платени дополнителни часови прекувремено;
 • платен годишен одмор;
 • можност за напредување во кариера;
 • избор на рачен алат по желба.

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk,   со задолжителна   назнака   на апликацијата “ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР  /  ЕЛЕКТРИЧАР  / ЕЛЕКТРОМОНТЕР”.

Потребни квалификации:

 • Вештини за управување со вработени,
 • Комуникациски и организациски способности,
 • Способност за проценка на обемот на работни активности,
 • Високо ниво на доверливост,
 • Спремност на теренска работа,
 • Познавање на работа со машини за одржување на хигиена,
 • Познавање на MS Office,
 • Возачка дозвола Б категорија,
 • Познавање на материјалите и средствата за работа,

Опис на работата: 

 • Супервизор на хигиена е одговорен за квалитет и организација на одржување хигиена во деловните објекти,
 • Одговорен за изработка, организирање и извршување на плановите за одржување на хигиената во станбени и деловни објекти,
 • Организација на распоред на вработените,
 • Координација на работите и постојана комуникација со вработените,
 • Водење евиденција на работењето на вработените во сектор хигиена,
 • Комуникација со клиентите и решавање на настанати проблеми со станбените и деловните објекти,
 • Надзор и корекција на обврските на интервентни тимови за работа и хигиеничари,
 • Евиденција и набавка на средства за работа и опрема за работа,
 • Контрола на одржување на машините за одржување на хигиена,

 Што нудиме:

 • мотивирачка атмосфера и плата по договор,
 • полно работно време од понеделник-сабота во две смени,
 • колективно осигурување од несреќа,
 • платени дополнителни часови,

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани за нови предизвици и постојан развој на Вашата кариера, испратете Ваша кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следната email адреса: jobs@fms.com.mk, со задолжителна назнака на апликацијата СУПЕРВИЗОР НА ХИГИЕНА.